Opieka nad starszym rodzicem, co zapewni nam państwo?

Redakcja IUVENIS - 04.07.2017
244

Opieka nad starszym rodzicem, co zapewni nam państwo?

Jeśli zdecydujesz się na opiekę nad seniorem, możesz otrzymać od państwa dodatkowe świadczenia. Dowiedz się co nam może zapewnić państwo?


Warto wiedzieć, jakie są różnice i komu się należą: zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany i wypłacany jest przez urząd właściwy dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, np. Gmina. Automatycznie przysługuje też każdemu, kto skończył 75 lat. Jest on przyznawany niezależnie od dochodu, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wypłacany jest co miesiąc. Zasiłek przyznawany jest na czas nieokreślony*.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest:

  • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • na czas nieokreślony, gdy orzeczenie wydane jest na stałe,
  • na czas nieokreślony, gdy świadczenie przyznane jest osobie, która ukończyła 75 lat.

Ta forma finansowej pomocy nie należy się w dwóch przypadkach. Po pierwsze nie otrzymają go osoby pobierające już dodatek pielęgnacyjny z ZUS, po drugie osoby przebywające w instytucjach sprawujących nad nimi całodobową opiekę, np. w Domu Opieki Społecznej.

Dodatek pielęgnacyjny

Kolejną formą pomocy finansowej może być dodatek pielęgnacyjny. Przyznawany i wypłacany jest o przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na specjalny wniosek z dołączeniem dokumentacji o stanie zdrowia swoim, bądź osoby, którą się opiekujemy, bądź z urzędu, po ukończeniu 75 roku życia. Dodatek ten przysługuje każdemu, kto jest uprawniony do emerytury bądź renty. Przyznawany jest osobom, które zostały uznane przez lekarza orzecznika za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub tym, którzy ukończyli 75 rok życia. Ta forma pomocy nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym.

Zasiłek opiekuńczy

O jego przyznanie możemy się starać w przypadku kiedy jesteśmy zmuszeni do sprawowania opieki nad innym (niż dziecko) członkiem rodziny, który nie jest wystarczająco samodzielny do samodzielnej egzystencji . Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki. W przypadku opieki nad seniorem zasiłek opiekuńczy wypłacany jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w przypadku, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zająć się chorym członkiem rodziny. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Osoby chore mogą również liczyć na pomoc pielęgniarki. Może być ona doraźna lub długoterminowa. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy. W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże lekarz pierwszego kontaktu, który wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy.

* W sytuacji kiedy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/niepełnosprawności zostało wydane na czas określone, zasiłek będzie wypłacany do ostatniego miesiąca, czyli tego, w którym mija termin ważności orzeczenia.

Comments

comments

244
Komentarze
Sonda

Czy należysz do lokalnego Klubu Seniora??

Loading ... Loading ...